People @ Yang Lab

Yang Yang

Professor, PI

Yuting Wang

Assistant Professor, Co-PI

Binhe Liu

Research Assistant

Xiaochuan Liu

21' Ph.D. Student

Xiaoxiao Yang

22' Ph.D. Student

Yang Tong

22' Ph.D. Student

Zekun Li

21' Master Student

Chenchen Guan

21' Master Student

Wen Jin

21' Master Student

Meng Shu

21' Master Student

Hongyan Liu

21' Master Student (Visiting)

Yihu Wei

22' Master Student

Tianyi Chen

22' Master Student

Wenhui Wang

23' Master Student

Tongxin He

23' Master Student

Dengyi Bao

23' Master Student

Yang Yang

Professor, PI

E-mail: yy@tmu.edu.cn

Yuting Wang

Assistant Professor

E-mail: wangyuting1482@163.com

Binhe Liu

Administrative Assistant

Xiaochuan Liu

21' Ph.D. Student

Xiaoxiao Yang

22' Ph.D. Student

Yang Tong

22' Ph.D. Student

Zekun Li

21' Master Student

Chenchen Guan

21' Master Student

Wen Jin

21' Master Student

Meng Shu

21' Master Student

Hongyan Liu

21' Master Student (Visiting)

Yihu Wei

22' Master Student

Tianyi Chen

22' Master Student

Wenhui Wang

23' Master Student

Tongxin He

23' Master Student

Dengyi Bao

23' Master Student